Natuurpunt Hechtel-Eksel Valei van de Zwartebeek Natuurpunt Lummen Natuurpunt Regio Zelem Natuurpunt Natuurpunt Beringen Home
  • algemeen
  • bestuur
  • redactieteam
  • gidsen
  • techniekersclubke
  • voederaars
  • waarnemers
  • professionelen
Algemeen

Natuurpunt is uitgebouwd rond 4 kernactiviteiten:

 

Veiligstellen en ontwikkelen van natuurgebieden

Natuurpunt is de grootste terreinbeherende vereniging in Vlaanderen. In Limburg zijn naast Natuurpunt ook nog Limburgs Landschap, Isis vzw en Orchis vzw erkent als terreinbeherende vereniging.

 

Ook de afdeling Beringen draagt hiertoe haar steentje bij.
Natuurpunt Beringen is op het terrein actief in de bovenstroom van de Vallei van de Zwarte Beek.

Samen met de 3 andere afdelingen, nl. Hechtel-Eksel – Lummen en Zelem, wordt de volledige Zwarte Beek bestreken van bron tot monding.

 

Gezamenlijk worden 1.500 ha beheerd, waarvan 600 ha gelegen is op het Militair Domein.
De Vallei van de Zwarte Beek is dan ook het grootste natuurgebied in beheer door Natuurpunt.

 

Het beheer van de terreinen gebeurt door een vaste ploeg professionelen bijgestaan door vrijwilligers.

 

Een gedeelte van de weilanden wordt begraasd door een 120-tal Aberdeen Agnusrunderen, een 450-tal Drentse heideschapen en 5 Fjordenpaarden.

 

(boven)

 

Natuurstudie

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kunnen grote hoeveelheden waarnemingen verzameld worden.

 

Binnen Natuurpunt Beringen houden verschillende groepen zich bezig met het verzamelen van gegevens.
Volgende monitoringsprojecten werden uitgewerkt: dagvlinders, amfibieën, exoteninventarisatie en waterpeilingen.

 

(boven)

 

Beleving, vorming en educatie

Door het organiseren van wandelingen wordt een breed publiek bereikt.
Voor geïnteresseerden met honger naar meer worden cursussen georganiseerd.

 

In samenwerking met het bezoekerscentrum "De Watersnip" organiseert Natuurpunt Beringen diverse thematische begeleide wandelingen en natuurcursussen.

 

(boven)

 

Beleidswerking

Natuurpunt wil via haar vrijwilligers impact hebben op het beleid op alle niveau's.

 

Binnen Beringen is Natuurpunt Beringen actief in de Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu, GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) en de Stedelijke Cultuurraad (deelraad monumentenzorg en cultureel erfgoed).

 

(boven)

 

 

Dopheide

 

 

 

Beheer vrijwilligers

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauwtje

 

 

 

 

Natuurexcursie

 

 

 

 

 

 

 

logo Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu

Bestuur
Hans Van den Bossche   Willy Neys   Willy Vanlook   Remond Stulens   Robert Bernaerts   Willy Cools   Corry Goossens   Annie Vanschooren   Marcel Vanschooren   Lief Keteleer   Jean Vanpol   Erna Aerts   Chris Onkelinx

 

Het afdelingsbestuur bestaat uit leden van Natuurpunt Beringen. Elk jaar worden de bestuurders bevestigd in hun functie tijdens de algemene ledenvergadering.

 

In het bestuur zijn alle groepen van de afdeling vertegenwoordigd (natuurgidsen, techniekersclubke, andere vrijwilligers en professionelen).

 

We vergaderen elke maand op een woensdagavond. Tijdens deze vergadering worden de voorbije en toekomstige activiteiten besproken. Het standpunt van de afdeling in alle beleidsdossiers, die de afdeling aanbelangt, wordt besproken.

 

Het beheer van het reservaat 'Vallei van de Zwarte Beek – bovenstroom' wordt opgevolgd door een beheersteam. Dit team is samengesteld uit professionelen en vrijwilligers.
Tijdens deze maandelijkse vergaderingen worden de gerealiseerde beheerswerken en de planning van de toekomstige werken besproken.

 

Het bestuur van de afdeling draagt de vertegenwoordigers voor diverse organisaties voor.

 

Vertegenwoordigers:

Natuurpunt vzw

Beleid: Hans Van den Bossche
Beheer: Corry Goossens
Studie: Willy Neys
Educatie: Erna Aerts

 

Natuurpunt Limburg

Hans Van den Bossche en Corry Goossens

 

Natuurpunt vzw

Penningmeester Raad van Bestuur - Hans Van den Bossche

 

Natuurpunt CVN vzw

Ondervoorzitter Raad van Bestuur: Erna Aerts

 

Natuurpunt vzw - permanente commissie beweging

Hans Van den Bossche

 

WBE (Wild Beheers Eenheid Zwarte Beek)

Hans Van den Bossche

 

SAL (Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu)

Robert Bernaerts
Frieda Cools
Willy Cools
Marleen Timmermans
Paula Ulenaers (voorzitster)
Hans Van den Bossche (dagelijks bestuur)
Willy Vanlook (dagelijks bestuur)
Jean Vanpol
Marcel Vanschooren

Erna Aerts

Daniël Vloeberghs

 

GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)

Hans Van den Bossche
Mathilde Bartels (plaatsvervangend)

 

Cultuurraad Beringen

Cultuurkoepel: Erna Aerts

 

Deelraad vrije tijd en cultureel erfgoed:

Erna Aerts

Hans Van den Bossche (plaatsvervangend)

 

Regionaal Landschap Lage Kempen

Hans Van den Bossche

 

Limburgse Milieukoepel

Willy Cools

 

(boven)

 

 

 

 

 

 

Veenpluis

Snipperteam
Willy Neys   Annie Vanschooren   Erna Aerts      

 

Het snipperteam is het redactieteam van Natuurpunt Beringen.

 

4x per jaar zorgt het team voor een goed gevulde nieuwsbrief: 'Watersnippers'

Regelmatig sturen ze digitale nieuwsflitsen met extra informatie aan de geïnteresseerden.

 

Deze creatievelingen sprokkelen natuurinformatie van en over Beringen bij elkaar. Zij schrijven teksten over activiteiten, gebeurtenissen...

De prachtige illustraties zorgen voor een aantrekkelijke nieuwsbrief.

 

Wil je onze nieuwsbrief digitaal ontvangen, geef ons je mailadres door via natuurpunt.beringen@telenet.be

 

Of heb je interessante informatie? Vertel het ons via natuurpunt.beringen@telenet.be

 

 

 

 

 

snipperteam

 

 

 

Natuurgidsen
Natuurgidsen

Natuurgidsen zijn vrijwilligers die op een  educatieve manier niet alleen kennis maar ook appreciatie en  waardering voor de natuur  willen meegeven.


Aan wie: 
Aan groepen, scholen en verenigingen.
Van kleuters tot pubers tot de 3de jeugd.


Hoe:
Voor elk niveau wordt een aangepast programma aangeboden. Een wandeling is nooit tweemaal hetzelfde.

 

Deze flexibiliteit wordt verkregen door een voortdurende bijscholing dmv cursussen, excursies en veel  wandelingen.  Enkel door het vele gidsen wordt de nodige ervaring opgebouwd om een groep te begeleiden.

 

Door het nauwe contact met het publiek voelen de natuurgidsen aan waar men  zich zorgen over maakt: opwarming van de aarde, sluikstorten en kaalkappen zijn maar enkele voorbeelden.
Ook hierover  wordt door de gids uitleg en verduidelijking  gegeven. Biodiversiteit, broeikasgassen, fotosynthese allemaal moeilijke woorden die toch een woordje uitleg vragen.


Besluit:
Natuurgidsen zijn niet alleen mensen die de weg wijzen tijdens de wandeling en vertellen over de plantjes en de vogeltjes maar zij willen ook verwondering en respect voor onze natuur bijbrengen.

 

Contact

Bezoekerscentrum "De Watersnip"

T 011 45 01 91

e-mail: watersnip.anb@vlaanderen.be

 

Begeleide boswandeling

 

 

 

 

Kijken als een vlieg

 

 

 

 

Met de gidsen op stap

Techniekersclubke

Elke woensdagnamiddag komen een aantal vrijwilligers samen.

 

Zij voeren een aantal herstellingen uit aan materialen, gebouwen en voorzieningen.


De plankenpaden op de wandelroute, de werkschuur De Kluut en de boomgaard worden door het techniekersklubke onderhouden.

 

Contact

Willy Cools

T 0474 99 36 19

 

Techniekersclubke in actie

Robert Bernaerts Willy Cools
Marcel Vanschooren Jean Vanpol
Jos Beckers Francis Meelberghs
Cor van de Meer Paul Vandebroek
Voederaars

In het natuurreservaat van de Vallei van de Zwarte Beek staan Aberdeen Angusrunderen om een deel van het begrazingsbeheer op zich te nemen.

 

In het bovenstrooms gedeelte staat een kudde van om en bij de 85 dieren. Midden- en benedenstrooms staan een 35-tal koeien.

 

Tijdens de zomer staan de dieren op verschillende begrazingsblokken en worden ze verzorgd door de terreinploeg.

 

's Winters staan de dieren op 4 winterlocaties waar ze dagelijks gevoederd worden met hooi uit het natuurgebied.
Bovenstrooms verzorgt de terreinploeg de koeien van maandag tot en met vrijdag op 2 locaties. In het weekend nemen enkele vrijwilligers deze taak op hun. Deze groep weekendvoederaars bestaat uit 15 personen, die elk een beurtrol toegewezen kregen.
Hun taken zijn: het voederen van de runderen, de watervoorziening nakijken, kijken of er geen dieren vast zitten in de hekken, …

Na de winterperiode wordt, samen met de professionelen, een evaluatievergadering gehouden. Een goede communicatie tussen professionelen en vrijwilligers ligt aan de basis van een goede verzorging van de runderen tijdens de winter.

 

Groep wintervoederaars

voederkalender

 

wintervoederaar

 

 

 

 

wintervoederaar

Waarnemers

De waarnemers zijn allemaal vrijwilligers die zich toeleggen op het bestuderen en het inventariseren van diverse dieren- en plantensoorten in de Vallei van de Zwarte Beek-Beringen.

 

Heb je zelf een bijzondere planten- of diersoort waargenomen in de vallei? Je mag het ons via mail melden.

 

Info - monitoring van volgende soorten:

 

Vlinders

Vlinders kunnen ons veel vertellen over de plek waar ze voorkomen. Sommige soorten zijn heel gevoelig voor veranderingen in het domein waar ze leven. Zij zijn daarom voor de beheerders een goede parameter voor het uitzetten van de beheerlijnen.

 

Zowel in de vallei als in de Koerselse bossen worden wekelijks dagvlinders geteld.

 

Enkele interessante websites om te bezoeken:

(boven)

 

Libellen

Door de aanwezigheid van zowel vennen, moerassen, beken en plassen in de Vallei van de Zwarte Beek is de libellenfauna vrij goed vertegenwoordigd.

 

Aangezien libellen eveneneens een goede graadmeter zijn voor de waterkwaliteit is het nuttig van de libellengemeenschap op te volgen in ruimte en tijd.

 

Libellen en waterjuffers zijn te vinden van april tot eind oktober.

 

In juli heb je meestal een libellenwandeling met vertrek aan het bezoekerscentrum "De Watersnip".

 

Fotogalerij

 

(boven)

 

Paddestoelen

Met de Limburgse paddenstoelenwerkgroep "Mycolim" werden in Limburg al meer dan 2250 paddenstoelen op naam gebracht. Een groot gedeelte daarvan is dan ook te vinden rond de Zwarte Beek. Elke jaar wordt het lijstje dan ook langer.

 

Paddenstoelen zijn er te vinden het hele jaar door.

 

In de maand oktober heb je meestal een paddenstoelenwandeling met vertrek aan het bezoekerscentrum "De Watersnip".

 

Fotogalerij

 

(boven)

 

Amfibieën

Amfibieën zijn belangrijke indicatorsoorten. Hun aanwezigheid vertelt veel over de waterkwaliteit en over de toestand van de waterpartijen én de omliggende landbiotopen.

 

In de vallei vind je talrijke vennen, poelen, vijvers... Zij worden allemaal in kaart gebracht.

 

Soorten die er vooral terug te zijn de wateralpensalamander, vinpootsalamander, bruine kikker, groene kikker...

 

Fotogalerij

 

 

In 2011 startten vrijwilligers met een paddenoverzet in de Bosstraat. Bij het overzetten werden ook deze diertjes geïnventariseerd.

 

Overzicht van de waarnemingen in de Bosstraat.

 

(boven)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atalanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venwitsnuitlibel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roodgerande houtzwam

 

 

 

 

 

 

Wateralpensalamander

 

 

 

Paddenoverzet in de Bosstraat

Professionele medewerkers

 

Terreinploeg "brongebied en bovenstroom"

De terreinploeg bestaat uit een 9-tal natuurarbeiders. Zij staan in voor het dagelijks beheer en het onderhoud van een groot gedeelte van de Vallei van de Zwarte Beek.

 

(boven)

 

Personeel, gehuisvest in het bezoekerscentrum "De Watersnip"

Het Bezoekerscentrum "De Watersnip" is een samenwerking tussen het Agentschap Natuur en Bos, de Stad Beringen, Provincie Limburg en Natuurpunt.

 

De werking van De Watersnip wordt verzekerd door een aantal vaste medewerkers. Zij kunnen rekenen op de medewerking van een groot aantal vrijwilligers van Natuurpunt.

 

De Watersnip huisvest ook het secretariaat van Natuurpunt Beringen. Het secretariaat verwerkt gegevens van Natuurpunt Beringen en van de terreinploeg.

 

De consulent planning West-Limburg van Natuurpunt heeft een vaste stek in De Watersnip.

 

Ook de consulent beweging Limburg treffen we regelmatig aan in De Watersnip.

 

(boven)

 

Herders

Grote delen van de heideterreinen, enkele weilanden en de mijnterril van Zolder worden begraasd door Drentse heideschapen onder de hoede van de herders.

 

(boven)

ploeg Zwarte Beek

Klik op de foto en hij vergroot

 

 

 

Medewerkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herders